Divaina - කොදෙව්වන්ට එරෙහිව ශ‍්‍රී ලංකාව පස්වැනි එක්දින තරගාවලි ජය සොයයි...

top banner


div

The Island The Island Nawaliya Vidusara e-Paper Classifiedsරාහු කාලය

Divaina BillPayment Banner

delta

kodev135

 

 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්වන් හමුවේ පස්වැනි වරටත් එක්දින ක‍්‍රිකට් ශූරතාවක් දිනා ගැනීමට වැඩි වාසියක් දෝතට ගෙන සිටින ශ‍්‍රී ලංකා පිල දෙරට අතර දෙවැනි එක් දින තරගයට අද (26 දා* සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක‍්‍රීඩාංගණයේදී              සහභාගි වේ.  තරගය ප. ව.  2. 30 ට ආරම්භ වීමට නියමිතය. 

සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ  ක‍්‍රීඩාංගණය ආසන්නයේ ඇති මීගහජදුර ජලාශය දිශාවෙන් හමන සුළඟ විටෙක වේග පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව දෝලනය කිරීමට අතිරේක වාසියක් වෙද්දී කොදෙව්වන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව ප‍්‍රවේශම් විය යුතුය.  දෙරට අතර පැවැත්වෙන 59 වැනි එක්දින තරග මෙය වෙද්දී අද තරගය ජය ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාව සමත් වුවහොත් එය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව ලද පස්වැනි තරගාවලි ජය පමණක් නොව ඔවුන්ට එරෙහිව ලබන 28 වැනි එක්දින තරග ජයද වේ.  කොදෙව්වන්ද ශ‍්‍රී ලංකාවට එරෙහිව මේ වන විට තරග 28 ක් ජය ගෙන තිබේ.  

වසර නවයකින්ම කොදෙව්වන් විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවට එරෙහිව එක්දින තරගාවලියක් ජය ගෙන නොමැති වීමද විශේෂත්වයකි.  අද තරගය ජය ගතහොත් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් ඉතිරිව තිබියදීම අදාළ අපරාජිතව වාර්තාව තවත් දිගු කර ගැනීමට සත්කාරකයන්ට හැකිවේ.  2008 වසරෙන් පසුව කොදෙව්වන් තවමත් ශ‍්‍රී ලංකාවට එරෙහිව එක්දින තරගයක් ජය ගෙන නොමැති හෙයින් ඔවුන් මේ වන විටත් 1-0 ක් වශයෙන් පසුපසින් සිටීමෙන් පීඩනය තවත් තර වී තිබේ. 

එස්. එස්. සී.  ක‍්‍රීඩාංගණයෙ පැවැති පළමු තරගයේදී දෙපිලම කරට කර සටනක් දුන්නද ශ‍්‍රී ලංකා තුන් ඉරියව් ක‍්‍රීඩක වනිඳු හසරංග විසින් අපුරුවට ශ‍්‍රී ලංකා පිල ජයග‍්‍රහණය තෙක් ඇදගෙන යමින් තරගයේ වීරයා සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබීය.  නමුත් අද තරගයේදී දෙපිලේම වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුවීමට නියමිතව තිබේ.  ශ‍්‍රී ලංකා පිලේ ප‍්‍රධාන දඟ පන්දු යවන්නන් වශයෙන් වනිඳු හසරංග සිටියදී ලක්ෂාන් සඳකැන් ක‍්‍රීඩා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවා සහ නායකයා අද තරගයේදී ඒ වෙනුවට නිරෝෂන් දික්වැල්ල පිතිකරුවකු ලෙස කණ්ඩායමට කැඳවීමට පුළුවන. 

දික්වැල්ල සිය එක්දින ශතක දෙකම මෙම ක‍්‍රීඩාංගණයේදී 2017 වසරේදී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබාගෙන තිබේ.  එහිදී ඔහු පිළිවෙලින් 102 ක් සහ 116 ක් වශයෙන් ශතක වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ.  වත්මන් කණ්ඩායමේ කුසල් පෙරේරාද සූරියවැව 

ක‍්‍රීඩාංගණයේදී 2015 වසරේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව ශතකයක් වාර්තා කර තිබේ. 

2011 ලෝක කුසලාන වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක‍්‍රීඩාංගණය ලොව විශාලතම ක‍්‍රීඩාංගණ කිහිපයකින් එකකි.  එහි හතරේ සීමාවද වෙනත් ක‍්‍රීඩාංගණවලට වඩා දුරකින් සමන්විත වීම හේතුවෙන් පිතිකරුවන් ප‍්‍රවේශම් විය යුතුව තිබේ.  වසර දෙකහමාරකින් පසුව මෙම ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ජාත්‍යන්තර තරගයක් පැවැත්වෙන අතර එහි පැවැත්වෙන 21 වැනි එක්දින තරගයද මෙය වේ. 

ශ‍්‍රී ලංකාව සූරියවැව ක‍්‍රීඩාංගණයේදී තරග වැදුන තරග 19 කින් පරාජයක් සහ ජයග‍්‍රහණ අට බැගින් ලබා ඇති අතර තරග තුනක් තීරණයකින් තොරවම අවසන්ව තිබේ.  කොදෙව්වන් තවමත් සූරියවැව ක‍්‍රීඩාංගණයේදී තරග කර නොමැති වීමද ශ‍්‍රී ලංකාවට අතිරේක වාසියකි. 

ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

දිමුත් කරුණාරත්න (නායක*,  ධනංජය ද සිල්වා,  වනිඳු හසරංග,  නිරෝෂන් දික්වැල්ල,  නුවන් ප‍්‍රදීප්,  අවිශ්ක ප‍්‍රනාන්දු,  ෂෙහාන් ජයසූරිය,  ළහිරු කුමාර,  ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්,  කුසල් මෙන්ඩිස්,  කුසල් පෙරේරා,  තිසර පෙරේරා,  ලක්ෂාන් සඳකැන්,  ඉසුරු උදාන

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම

කිරන් පොලාර්ඞ්,  ෂායි හෝප්,  ෆාබින් ඇලන්,  සුනිල් අම්බි‍්‍රස්,  ඩැරන් බ‍්‍රාවෝ,  රෝස්ටන් චෙස්,  ෂෙල්ඩන් කොට්ට‍්‍රල්,  ජේසන් හෝල්ඩර්,  ඇල්සාරි ජෝෂප්,  බ්‍රෙන්ඩන් 

කිංග්,  කීමෝ පවල්,  නිකොලොස් පූරන්,  රවුමාන් පවෙල්

 

fldfoõjkag tfrysj
Y%S ,xldj miajeks tlaÈk ;r.dj,s ch fidhhs'''
 ngysr bka§h fldfoõjka yuqfõ miajeks jrg;a tlaÈk l%slÜ Y+r;djla Èkd .ekSug jeä jdishla foda;g f.k isák Y%S ,xld ms, forg w;r fojeks tla Èk ;r.hg wo ^26 od& iQßhjej uyskao rdcmlaI l%Svdx.Kfha§              iyNd.s fõ'  ;r.h m' j'  2' 30 g wdrïN ùug kshñ;h' 
iQßhjej uyskao rdcmlaI 
l%Svdx.Kh wdikakfha we;s ó.ycÿr c,dYh ÈYdfjka yuk iq<Õ úfgl fõ. mkaÿ hjkakkag mkaÿj foda,kh lsÍug w;sf¾l jdishla fjoa§ fldfoõjkaf.a fõ. mkaÿ hjkakkaf.ka Y%S ,xldj m%fõYï úh hq;=h'  forg w;r meje;afjk 59 jeks tlaÈk ;r. fuh fjoa§ wo ;r.h ch .ekSug Y%S ,xldj iu;a jqjfyd;a th fldfoõjkag tfrysj ,o miajeks ;r.dj,s ch muKla fkdj Tjqkag tfrysj ,nk 28 jeks tlaÈk ;r. cho fõ'  fldfoõjkao Y%S ,xldjg tfrysj fï jk úg ;r. 28 la ch f.k ;sfí'  
jir kjhlskau fldfoõjka úiska Y%S ,xldjg tfrysj tlaÈk ;r.dj,shla ch f.k fkdue;s ùuo úfYaI;ajhls'  wo ;r.h ch .;fyd;a ;r.dj,sfha ;j;a ;r.hla b;sßj ;sìh§u wod< wmrdð;j jd¾;dj ;j;a È.= lr .ekSug i;aldrlhkag yelsfõ'  2008 jifrka miqj fldfoõjka ;ju;a Y%S ,xldjg tfrysj tlaÈk ;r.hla ch f.k fkdue;s fyhska Tjqka fï jk úg;a 1-0 la jYfhka miqmiska isàfuka mSvkh ;j;a ;r ù ;sfí' 
tia' tia' iS'  l%Svdx.Kfh meje;s m<uq ;r.fha§ foms,u lrg lr igkla ÿkako Y%S ,xld ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. úiska wmqrejg Y%S ,xld ms, ch.%yKh f;la weof.k hñka ;r.fha ùrhd iïudkfhkao msÿï ,eîh'  kuq;a wo ;r.fha§ fomsf,au fjkialï lsysmhla isÿùug kshñ;j ;sfí'  Y%S ,xld msf,a m%Odk oÕ mkaÿ hjkakka jYfhka jks÷ yirx. isáh§ ,laIdka i|leka l%Svd lsÍu iïnkaOfhka Y%S ,xld mqyqKqlrejd iy kdhlhd wo ;r.fha§ ta fjkqjg ksfrdaIka Èlaje,a, ms;slrejl= f,i lKavdhug le|ùug mq¿jk' 
Èlaje,a, ish tlaÈk Y;l folu fuu l%Svdx.Kfha§ 2017 jif¾§ isïndífõ lKavdhug tfrysj ,ndf.k ;sfí'  tys§ Tyq ms<sfj,ska 102 la iy 116 la jYfhka Y;l jd¾;d lsÍug iu;aj ;sfí'  j;auka lKavdhfï l=i,a fmf¾rdo iQßhjej 
l%Svdx.Kfha§ 2015 jif¾§ mdlsia;dkhg tfrysj Y;lhla jd¾;d lr ;sfí' 
2011 f,dal l=i,dk fjkqfjka ilia lrk ,o iQßhjej uyskao rdcmlaI l%Svdx.Kh f,dj úYd,;u l%Svdx.K lsysmhlska tlls'  tys y;f¾ iSudjo fjk;a l%Svdx.Kj,g jvd ÿrlska iukaú; ùu fya;=fjka ms;slrejka m%fõYï úh hq;=j ;sfí'  jir folyudrlska miqj fuu l%Svdx.Kfha§ cd;Hka;r ;r.hla meje;afjk w;r tys meje;afjk 21 jeks tlaÈk ;r.ho fuh fõ' 
Y%S ,xldj iQßhjej l%Svdx.Kfha§ ;r. jeÿk ;r. 19 lska mrdchla iy ch.%yK wg ne.ska ,nd we;s w;r ;r. ;=kla ;SrKhlska f;drju wjikaj ;sfí'  fldfoõjka ;ju;a iQßhjej l%Svdx.Kfha§ ;r. lr fkdue;s ùuo Y%S ,xldjg w;sf¾l jdishls' 
Y%S ,xld lKavdhu
Èuq;a lreKdr;ak ^kdhl&"  Okxch o is,ajd"  jks÷ yirx."  ksfrdaIka Èlaje,a,"  kqjka m%§ma"  wúYal m%kdkaÿ"  fIydka chiQßh"  <ysre l=udr"  wekacf,da ue;sõia"  l=i,a fukaäia"  l=i,a fmf¾rd"  ;sir fmf¾rd"  ,laIdka i|leka"  biqre Wodk
ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu
lsrka fmd,d¾â"  Idhs fydama"  *dìka we,ka"  iqks,a wïì%ia"  verka n%dfjda"  frdaiagka fpia"  fI,avka fldÜg%,a"  fÊika fyda,av¾"  we,aidß fcdaIma"  fn%kavka 
lsx.a"  lSfuda mj,a"  ksfldf,dia mQrka"  rjqudka mfj,a

 

sikuru


සිනමා කලා

geeta

නවලිය

tsuna250

දියග

saro250

මීවිත

wolg250

More Articles