Divaina - ශ‍්‍රී ලංකාවට පහරදුන් බංග්ලාදේශ යෞවනයෝ අපරාජිතව අවසන් පූර්ව සටනට; ශී‍්‍ර ලංකා යොවුන් පිලේ අවසන් පූර්ව ප‍්‍රතිවාදියා ඉන්දියාව

top banner

 

div

The Island The Island Nawaliya Vidusara e-Paper Classifiedsරාහු කාලය

Divaina BillPayment Banner

D Divaina 90x340px

අසේල විතාන

 

bangla555
 
 ආසියානු කුසලාන වයස අවුරුදු 19 න් පහළ යොවුන් ක‍්‍රිකට් ශූරතාවලියේ පළමු වටයේ ‘බී’ කාණ්ඩයේ අපරාජිතයන් අතර පැවැති සටනින් ශ‍්‍රී ලංකාවට පරදා ලකුණු 42 ක ජයක් ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශය සමත් විය. ඒ අනුව අපරාජිතව පළමු වටය අවසන් කළ බංග්ලාදේශය යොවුන් කණ්ඩායම ඇෆ්ගනිස්තානය සමගින් අවසන් පූර්ව තරග වරම උදාකර ගත්තේය.
 
 බංග්ලාදේශය හමුවේ පරාජයට පත්වූ ශ‍්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාව සමගින් අවසන් පූර්ව තරග අවස්ථාව උදාකර ගත් අතර ඔවුන් පළමු වටයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ නේපාලය පරාජය කරමින් අවසන් පූර්ව වටයට පැමිණීමට සමත්විය.
 
 මොරටුව ද සොයිසා ක‍්‍රීඩාංගණයේ පැවැති මෙම තරගයේදී කාසියේ වාසිය සමග පළමුව පිති ප‍්‍රහාරය දියත් කළ බංග්ලාදේශ යොවුන් පිතිකරුවෝ ලකුණු 273 ක් ලබා ගත් අතර ශ‍්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට පන්දුවාර 47.4 කදී ලබාගත හැකිවුයේ ලකුණු 231 ක් පමණි. ශ‍්‍රී ලංකා යොවුන් පිල ලකුණු දෙසීයේ සීමාව පන්නා යෑම සඳහා අවසන් කඩුල්ලට රොහාන් සංජය සහ ඩිල්ෂාන් මධුෂංක ලකුණු 48 ක සබඳතාවක් වාර්තා කළේය. එම සබඳතාවයේදී වේගවත් පිති ප‍්‍රහාරයක් දියත් කළ රොහාන් සංජය පන්දු 36 කදී හයේ පහර දෙකක් සහ හතරේ පහර හතරක් සමග ලකුණු 42 ක් ලබා ශ‍්‍රී ලංකා යොවුන් පිලේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්විය.
 
 බංග්ලාදේශ පිලේ පළමු කඩුලූ දෙක ලකුණු 56 දී දැවී ගියද තෙවැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරු මහමුදුල් හසන් සහ ටවුහිද් හිදෝයි ලකුණු 121 ක සබඳතාවක් පවත්වමින් ශ‍්‍රී ලංකා පිල අමාරුවේ දැමීමට සමත් විය. එහිදී ශ‍්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ව හෙම්බත් කළ ආරම්භක පිතිකරු මහමුදුල් හසන් පන්දු 140 කදී හයේ පහර දෙකක් සහ හතරේ පහර 12 ක් සමග ලකුණු 126 ක් ලබා පස්වැනි කඩුල්ල වශයෙන් පිටියෙන් ඉවත් වන විට බංග්ලාදේශ ලකුණු පුවරුව 244 දක්වා ඉහළ නැග තිබුණි. ඔහුට අනගි සහයක් ලබාදුන් ටවුහිද් හිදෝයි පන්දු 75 කදී හතරේ පහර හතරක් සමග ලකුණු 50 ක් ලබා ගත්තේය.
 
 ශ‍්‍රී ලංකා යොවුන් පිලේ පන්දු යවන්නන් අතරින් කඩුලූ 3 ක් උදුරා ගැනීමට හුංගම විජයබා විදුහලේ වමත් වේග පන්දු යවන්නා සමත් විය. ශ‍්‍රී ලංකා පිතිකරු ලැයිස්තුවේ ප‍්‍රධාන තුරුම්පු වන කමිල් මිෂාර (33*, අහන් වික‍්‍රමසිංහ (33* සහ සහ නායක නිපුන් ධනංජය (36* ලකුණු තිහේ සීමාව පන්දු යෑමට සමත් වුවත් දිගු ඉනිමක් කරා ඔවුන්ට යෑමට නොහැකිවීමෙන් පරාජය වැළඳ ගැනීමට සිදුවිය.
 
 අවසන් පූර්ව තරග අවස්ථාව උදාකර ගත් ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමද පැය කිහිපයක් මොරටුව ක‍්‍රීඩාංගණයට පැමිණ ඊයේ තරගය නරඹා සිටියේ මෙම කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු හෝ ඔවුන්ගේ ප‍්‍රතිවාදීන් වන බව දැන ගනිමිනි. මොරටුව තණතීරුව පිතිකරුවන්ට ලකුණු නෙළා ගැනීමට අපහසු නොවෙද්දී ශ‍්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් පෙර තරග දෙකේදී දැක්වු ධෛර්යවන්ත පිති ප‍්‍රහාරය මෙම තරගයේදී ගිලිහී යෑම විශේෂත්වයකි.
 
 ආසියානු කුසලාන වයස අවුරුදු 19 න් පහළ තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් අට කාණ්ඩ දෙකකින් තරගාවලියට සහභාගි වේ. එහිදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයෙන් ඉන්දියාව, ඇෆ්ගනිස්තානය, පාකිස්තානය සහ කුවේට් කණ්ඩායම් තරග වදින අතර ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ නේපාලය තරග වදිනු ලබයි.
 

Y%S ,xldjg myr ÿka
nx.a,dfoaY fh!jkfhda
wmrdð;j wjika mQ¾j igkg

YS% ,xld fhdjqka msf,a
wjika mQ¾j m%;sjdÈhd bkaÈhdj

wfia, ú;dk
wdishdkq l=i,dk jhi wjqreÿ 19 ka my< fhdjqka l%slÜ Y+r;dj,sfha m<uq jgfha zîZ ldKavfha wmrdð;hka w;r meje;s igkska Y%S ,xldjg mrod ,l=Kq 42 l chla ,nd .ekSug nx.a,dfoaYh iu;a úh' ta wkqj wmrdð;j m<uq jgh wjika l< nx.a,dfoaYh fhdjqka lKavdhu we*a.ksia;dkh iu.ska wjika mQ¾j ;r. jru Wodlr .;af;ah'
nx.a,dfoaYh yuqfõ mrdchg m;ajQ Y%S ,xld fhdjqka lKavdhu bkaÈhdj iu.ska wjika mQ¾j ;r. wjia:dj Wodlr .;a w;r Tjqka m<uq jgfha§ tlai;a wrdì tó¾ rdcHh iy fkamd,h mrdch lrñka wjika mQ¾j jghg meñKSug iu;aúh'
fudrgqj o fidhsid l%Svdx.Kfha meje;s fuu ;r.fha§ ldisfha jdish iu. m<uqj ms;s m%ydrh Èh;a l< nx.a,dfoaY fhdjqka ms;slrefjda ,l=Kq 273 la ,nd .;a w;r Y%S ,xld ms;slrejkag mkaÿjdr 47'4 l§ ,nd.; yelsjqfha ,l=Kq 231 la muKs' Y%S ,xld fhdjqka ms, ,l=Kq foiSfha iSudj mkakd hEu i|yd wjika lvq,a,g frdydka ixch iy ä,aIdka uOqIxl ,l=Kq 48 l in|;djla jd¾;d lf<ah' tu in|;djfha§ fõ.j;a ms;s m%ydrhla Èh;a l< frdydka ixch mkaÿ 36 l§ yfha myr folla iy y;f¾ myr y;rla iu. ,l=Kq 42 la ,nd Y%S ,xld fhdjqka msf,a jeäu ,l=Kq ,dNshd njg m;aúh'
nx.a,dfoaY msf,a m<uq lvq¨ fol ,l=Kq 56 § ±ù .sho f;jeks lvq,a, fjkqfjka wdrïNl ms;slre uyuqÿ,a yika iy gjqysoa ysfodahs ,l=Kq 121 l in|;djla mj;ajñka Y%S ,xld ms, wudrefõ ±óug iu;a úh' tys§ Y%S ,xld mkaÿ hjkakkaj fyïn;a l< wdrïNl ms;slre uyuqÿ,a yika mkaÿ 140 l§ yfha myr folla iy y;f¾ myr 12 la iu. ,l=Kq 126 la ,nd miajeks lvq,a, jYfhka msáfhka bj;a jk úg nx.a,dfoaY ,l=Kq mqjrej 244 olajd by< ke. ;snqKs' Tyqg wk.s iyhla ,ndÿka gjqysoa ysfodahs mkaÿ 75 l§ y;f¾ myr y;rla iu. ,l=Kq 50 la ,nd .;af;ah'
Y%S ,xld fhdjqka msf,a mkaÿ hjkakka w;ßka lvq¨ 3 la Wÿrd .ekSug yqx.u úchnd úÿyf,a ju;a fõ. mkaÿ hjkakd iu;a úh' Y%S ,xld ms;slre ,ehsia;=fõ m%Odk ;=reïmq jk lñ,a ñIdr ^33&" wyka úl%uisxy ^33& iy iy kdhl ksmqka Okxch ^36& ,l=Kq ;sfya iSudj mkaÿ hEug iu;a jqj;a È.= bksula lrd Tjqkag hEug fkdyelsùfuka mrdch je<| .ekSug isÿúh'  
wjika mQ¾j ;r. wjia:dj Wodlr .;a we*a.ksia;dka lKavdhuo meh lsysmhla fudrgqj l%Svdx.Khg meñK Bfha ;r.h krUd isáfha fuu lKavdhï foflka ljqre fyda Tjqkaf.a m%;sjd§ka jk nj ±k .ksñks' fudrgqj ;K;Srej ms;slrejkag ,l=Kq fk<d .ekSug wmyiq fkdfjoa§ Y%S ,xld ms;slrejka fmr ;r. fofla§ ±lajq ffO¾hjka; ms;s m%ydrh fuu ;r.fha§ .s,syS hEu úfYaI;ajhls'
wdishdkq l=i,dk jhi wjqreÿ 19 ka my< ;r.dj,sh i|yd iyNd.S jk lKavdhï wg ldKav follska ;r.dj,shg iyNd.s fõ' tys§ ztaZ ldKavfhka bkaÈhdj" we*a.ksia;dkh" mdlsia;dkh iy l=fõÜ lKavdhï ;r. jÈk w;r zîZ ldKavfhka Y%S ,xldj" nx.a,dfoaYh" tlai;a wrdì tó¾ rdcHh iy fkamd,h ;r. jÈkq ,nhs'

sikuru


අද දිවයින

සිනමා කලා

tissa250

නවලිය

uda250

දියග

trump250

මීවිත

kanika250

More Articles